INFORM DANIŞMANLIK ve EĞİTİM

          ÇEVRE GÖREVLİSİ ÖZEL EĞİTİMİ 

Eğitim tarihleri :

5-12-19-26 Temmuz

9-16-23-30 Temmuz

2-3-4-5 Ağustos

 

Bu eğitim Temmuz ayının Salı günleri, Cumartesi günleri ve Ağustos ayının ilk haftası olmak üzere 3 ayrı gurup olarak açılır. Eğitim süresi 4 gündür.

 

          EĞİTİM KONULARI:

 

•           Çevre Kirlenmesi ve Bileşenleri

•           SU ve ATIKSU(Suların (Göl-nehir v.b.)Kirlenmesi- Kirleticiler- Kirleticilerin Bu Sulardaki Etkileri)

•           Atıksu Bileşenleri (Fiziksel-Kimyasal ve Biyolojik Kompozisyon)

•           Katı ve Tehlikeli Atık

•           Atık Kaynakları-Kompozisyonu ve Atıkların Etkileri

•           Hava Kirlenmesi

•           Kirletici Kaynaklar-Hava Kirleticileri-Çevre Üzerindeki Etkileri

•           Madde Döngüleri (Karbon-Azot-Kükürt-Fosfor)

•           Su ve Atıksu Numune Alma Esasları

•           Su ve Atıksu  Arıtımı (Arıtma-Birincil-İkincil-İleri, Fiziksel-Kimyasal Arıtma ve Prosesler)

•           Biyolojik Arıtma ve Prosesler

•           İleri Atıksu Arıtma-Su geri kazanma

•           Endüstriyel Atıksular

•           İçme Suları (İçmesuyu Özellikleri-Parametreleri-Kirleticilerin Sağlık Üzerindeki Etkileri)

•           KATI VE TEHLİKELİ ATIK

•           Evsel Atık Yönetimi (Geri Kazanım-Geri Dönüşüm-Düzenli Depolama-Kompostlaştırma-Anaerobik Çürütme)

•           Atık Numune Alma Esasları

•           Endüstriyel Atık Yönetimi

•           Tehlikeli Atık Yönetimi

•           Arıtma Çamuru Yönetimi

•           HAVA, GÜRÜLTÜ VE TOPRAK

•           Hava Kirleticileri (Birincil-İkincil Kirleticiler Oluşumları-Kirleticilerin Atmosferde Davranışları)

•           Hava Kirleticilerinin Kontrolü

•           Hava Kirletici Emisyonlar-Emisyon Raporları

•           Gürültü ve Yönetimi

•           Toprak Kirlenmesi

•           Çevresel Risk Yönetimi

•           Çevre Mühendisliğinde İstatistik analiz

•           Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

•           -Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği

•           -Atık Sınıflandırması, atık yönetim planının hazırlanması esasları

•           Bertaraf Tesisi (Düzenli depolama, kompost, yakma vb)

•           -yer seçimi,

•           -projelendirmesi esasları,

•           -inşaat kontrol esasları,

•           -tesislerin işletilmesi esasları

•           Lisans Uygulamaları

•           Tehlikeli, tıbbi ve özel atık taşıma araçlarının ve firmalarının lisanslandırılması esasları

•           Su Kirliliği Kaynakları ve Havza Bazlı Yaklaşım (Su Çerçeve Direktifi)

•           -Su Kalitesinin İzlenmesi

•           -Ötrofikasyon

•           -Havza Yönetim Planlarının Geliştirilmesi

•           -Ekonomik Analiz

•           -Raporlama ve Bilgilerin Paylaşımı

•           -Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

•           -İdari Usuller Tebliği

•           Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği ve bu Yönetmelik Kapsamında İzin ve Lisans

•           Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği ve Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği

•           Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

•           Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarının Bertaraf Yöntemleri ve Toprakta Kullanımı

•           Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Genelgesi

•           Atıksu Arıtma Tesislerinin Projelendirilmesi ve Çalışma Prensipleri

•           -2872 sayılı Çevre Kanunu

•           -Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

•           -Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti Ve Ceza Verilmesi İle Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik

•           -Denizlerin Gemiler tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Hakkında Uluslar arası Sözleşme (MARPOL 73/78)

•           -2000/59 Gemi Atıkları Direktifi

•           -2872 sayılı Çevre Kanunu*

•           -Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği*

•           -Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi**

•           -Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Prosedürü Genelge

•           -Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi**

•           -5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliği*

•           -Akdeniz’in Deniz Çevresinin Ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi (Barselona   Sözleşmesi), (Türkiye, 2002)*

•           -İlgili AB direktifleri

•           -Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi (Bükreş Sözleşmesi) (Türkiye, 1992)*

•           ÇED Yönetmeliği

•           ÇED Tebliği

•           Büyük Endüstriyel Kazalar İçin Yerel Acil Durum Planı Genelgesi ve Uygulamaları

•           Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik ve Uygulamaları

•           Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik ve Uygulamaları

•           Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik ve Uygulamaları

•           Tehlikeli maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik ve Uygulamaları

•           Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve uygulamaları

•           Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği ve uygulamaları

•           Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliği ve uygulamaları

•           Çevre Denetimi Yönetmeliği ve uygulamaları

•           Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik

 

KİMLER KATILMALIDIR?

•           Çevre görevlisi sınavına hazırlanmak, çevre denetçisi olmak veya kuruluşunda çevre denetim ekibinde yer almak isteyenler

•           ISO 14001 Yönetim Temsilcisi, çevre uzmanları, çevre koordinatörleri, çevre mühendisleri ve bir organizasyonun çevre sağlığı programının geliştirilme ve takibinden sorumlu olabilecek kişiler, ilgili ilk-orta kademe yöneticiler

•           Çevre mevzuatında çevre denetimi, yasal yükümlülükler ve uygulamalar hakkında genel bilgilenmek isteyen yöneticiler, sorumlu kişiler ve diğer ilgili kişiler

•           Kurumlarındaki mevcut Çevre Yönetim Sistem etkinliğini geliştirmek isteyen yönetim temsilcileri, sorumlu kişiler,  çevre mühendisleri ve danışmanlar

•           Yerel Yönetim, Kamu ve sanayi kuruluşlarının çevre ve iş sağlığı ve güvenliği sorumluları, tesisin işletilmesinden sorumlu kişiler ve diğer ilgili kişiler

•           Çevre konusunda danışmanlık, denetim ve eğitim hizmeti sunan kuruluşlarda görev alan kişiler

•           Çevre teknolojileri ve yönetimi konularında çevre hizmetleri sunan özel firma yetkilileri

•           Yatırım projeleri kapsamında çevre yönetimi ve denetimi konusunda bilgi edinmek isteyen proje mühendisleri

 

EĞİTMENLER:  Eğitim, Çevre Bakanlığı tarafından açılan çevre görevlisi kursunu tamamlamış, çevre görevlisi olmaya hak kazanmış olan,  Çevre Yönetim / Kontrol Sistemleri ve Çevre Mevzuatı konusunda deneyimli, çeşitli işletmelerde uygulamalar yapmış ve proje yönetmiş olan, AB uzmanı, akademik geçmişi olan Çevre Yüksek Müh. eğitmenler tarafından verilecektir.

 

·               Eğitim sonunda katılımcılara “INFORM Danışmanlık ve Eğitim / Eğitime Katılım Sertifikası“  verilecektir.

 

·               Eğitimler, 09:30 - 17:00 saatleri arasında  İstanbul’da düzenlenir.  

 

·               Eğitim notları, sınavlar, katılım sertifikası öğle yemekleri, otopark ücreti, kablosuz internet bağlantısı ve ara ikramlar eğitim bedeline dahildir.   

 

·               Eğitime katılmak üzere başvuru yapanlar INFORM Danışmanlık ve Eğitim tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilerek eğitim kaydı yapılır.

 

·               Eğitime 10 gün kala yapılan iptallerde eğitim bedeli kesintisiz geri ödenir. Eğitime 3 gün kala yapılan iptallerde ve katılmama durumunda başka bir tarihe aktarım yapılabilir. 

 

·               Eğitimin açılması kesindir.

 

·               Kontenjanın dolması ile kayıtlar kapanır. 

 

·               Kayıt için; eğitimin adı ile adınız-soyadınızı ve sorularınızı bilgi@informdanismanlik.com adresine e-mail ile bildiriniz.

 

INFORM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM

 

Rıdvan Paşa Sk. No:18/1 Göztepe İstanbul

Şube: Barbaros Mah. Bekir Sıtkı Sezgin Cad. Özlem Sitesi F Blok D:1 Koşuyolu

Tel : 0216 355 3066 7 0532 7814262

e-mail: bilgi@informdanismanlik.com

web: www.informdanismanlik.com