INFORM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM
 
Entegre Yönetim Sistemi nedir?

Kalite, çevre ve iş sağlığı ve iş güvenliği vb. konulardaki yönetim disiplinlerinin tek bir çatı altında toplanarak bir bütünsellik içinde yönetilmesi amacıyla kurulan sistemdir. İhtiyaç duyulan yönetim sistemlerinin çeşitliliği ve bu sistemlerin farklı yapılarda ve bakış açılarında kurulması, sistemlerin yönetilmesinde güçlük yaratmaktadır. Karşılaşılacak sorunların bertaraf edilmesi için sistemler bütünsel bir anlayışla Entegre Yönetim Sistemi olarak kurulabilir veya mevcut sistemler sonradan entegre (bütünleşik) hale getirilebilir. Kanunlar, yönetmelikler ve standardize edilmiş talepler firmaları Entegre Yönetim Sistemi’ne yöneltmektedir.

Kalite kavramı zaman içerisinde gelişerek sadece müşteri memnuniyetini sağlamak ile sınırlı kalmayıp daha geniş bir ölçekte paydaşlarının da beklentilerini sürekli iyileştirme esası ile dikkate alarak karşılamaya yönelmiştir. Paydaşların dahil olması ile birlikte kalite, basit tanımı ile müşteri memnuniyetini sağlamanın ötesinde sürekli iyileştirmeyi öngören ve çalışanların motivasyonunu artırmayı teşvik eden bir yapıya dönüşmüştür. Bu yeni tanım kalitenin çevre ve iş güvenliği kavramları ile bütünsellik içerisinde hareket etmesi gerektiği sonucunu doğurmuştur. Buna göre ürün/hizmetin uygunluğunu sağlama hedefi tek başına yeterli olmayıp aynı zamanda ürünün üretimi esnasında oluşabilecek etkilerin tanımlanması ve önlemlerinin alınması ile çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik çalışma ortamı koşullarının oluşturulması esas alınmıştır.

Yönetim Sistemlerinin temelinde, etkenlik ve izlenebilirlik ile beraber şirketlerin iş akışlarının (süreçler) yapılandırılması yatar. Bu sayede iş yapma biçimlerinde şeffaflık ve etkinlik sağlanır. Entegre Yönetim Sistemi şirket iş süreçlerinin performansını artırır. Yapılanma ihtiyacına firma bünyesinde entegre çözüm üretilmesi, şirketleri yönetsel esnekliğe kavuşturur.

 
Entegre Yönetim Sisteminin Yararları

 
Entegre Yönetim Sistemi Uygulama Aşamaları

a) Projeye Başlangıç Hazırlıklarının Yapılması:

Projeyi yürütecek çalışma ekibinin oluşturulması, uygun çalışma ortamı ve şartlarının belirlenmesi, süreçlerin Tanımlanması (yönetim Süreçleri , temel süreçler, destek süreçler), ihtiyaçların belirlenmesi (müşteri, tedarikçiler, personel, hissedarlar vb. paydaşlar açısından), gerekli Standard ve kaynakların temini, çalışma planının oluşturulması bu aşamada gerçekleştirilmektedir.

 
b) Mevcut Durum Analizinin Yapılması:

Firmanın mevcut durum analizi için Entegre Yönetim Sistemi kapsamında değerlendirme yapılarak, yönetime raporlanmaktadır.

 
c) Gerekli Eğitimlerin Verilmesi:

Entegre Yönetim Sistemi ve proje aşamalarının tanıtılması ve ilgili personelin bilgilendirtmesi amacıyla INFORM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM tarafından eğitim verilmektedir. Bu kapsamda verilen eğitimler aşağıda tanımlanmıştır.

d) Sistem Dokümantasyonunun Oluşturulması:

Hedef iş yapısının uygulamaya geçirilmesi ve sürekliğinin sağlanması için gerekli dokümantasyon ihtiyaçlarının belirlenmesi (Entegre Sistemler El Kitabı, Organizasyon El Kitabi, Prosedürler, Talimatlar, Formlar, vb.) INFORM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM yönlendirme ve gözetiminde hazırlanır.

 
e) Sistemin Uygulanması:

Eğitim seminerleri / workshoplar sonucu şekillenen taleplerin firma süreçleri ile karşılaştırılarak hedef iş yapısının ortaya konulması ve entegrasyonu amacıyla entegre sistem gereklerine uygunluğu doğrulanan dokümantasyona göre uygulamalar hayata geçirilir. Uygulamalar INFORM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM tarafından incelenerek aksaklıklar belirlenir ve gerekli düzeltme önerileri Müşteri Firma’ya sunulur.

 
f) INFORM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Gözetiminde İç Tetkiklerin Yapılması:

Dokümante edilen hedef yapının uygulamalarla uyumluluğunu doğrulamak amacıyla denetimlerin gerçekleştirilmesi ve sistemin belgelendirmeye hazır hale getirilmesi amacıyla sistemin kurulmasını müteakip INFORM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM danışmanının gözetiminde oluşturulan iç tetkik ekibi tarafından tetkikler yapılır sonuçlar üst yönetime rapor halinde sunulur.

 
g) Belgelendirme Başvurusunun Yapılması:

INFORM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM hazır olduğunu değerlendirdiği takdirde, belgelendirme başvurusu müşteri tarafından ilgili belgelendirme kuruluşuna yapılır.

 


Ana sayfa Hakkımızda Danışmanlık Eğitim Tetkik Referanslar Faydalı linkler İletişim
Altı Sigma Danışmanlığı
Risk Analizi
Entegre Sistemler
Çevre Mevzuat Danışmanlığı
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuat Danışmanlığı