INFORM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM

ISO NEDIR?

Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Organization Standardization)’nun kısaltılmış halidir. 1947 Yılında kurulmuş olup, merkezi İsviçre’nin Cenevre Şehri’ndedir. Kuruluş amacı; dünya çapında geçerliliği olacak şekilde standartlar yayınlamak ve böylelikle ürünlerin/hizmetlerin uluslararası dolaşımına katkıda bulunmaktır.

  

ISO 9000:2008 Nedir?

ISO 9000 Nedir? : Organizasyonların müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001 Nedir? : Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

ISO 9001:2008 Nedir? : ISO 9000 standardı, yaklaşık her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2008 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu).

 

ISO 9000:2008’in Tarihçesi

Standard ilk olarak 1987 yılında Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır. Bu aşamada standard 3 alt standartdan oluşmaktaydı: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. Kurumlar faaliyet kapsamları doğrultusunda bu 3 standartdan birisini uygulayarak, denetime girmekteydiler. Standardın bu versiyonu, ağırlıklı olarak doğru üretim ve hata yakalama konularına odaklanmıştır.

Standard ilk olarak 1994 yılında revizyona uğramış ve yeniden Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır. Bu aşamada standard yine 3 alt standarddan oluşmaktaydı: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. Kurumlar faaliyet kapsamları doğrultusunda bu 3 standarddan birisini uygulayarak, denetime girmekteydiler. Standardın bu versiyonu, önceki versiyondaki konulara ilave olarak hata önleme konusuna da odaklanmıştır.

Standard son olarak 2000 yılında revizyona uğramış ve bu sefer Kalite Yönetim Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır. Bu aşamada standard ISO 9001 adı altında sadece bir alt standartdan oluşmaktadır: Kurumlar, faaliyet kapsamları ne olursa olsun sadece ISO 9001 standardını uygulamakta ve bu belgeyi almaktadırlar. Fakat belgelendirmeye tabi tutulan faaliyetler ve standardın hariç tutulan maddeleri, alınacak olan belgenin üzerinde tanımlanmaktadır. Standardın bu versiyonu, önceki versiyonlardaki konulara ilave olarak sürekli iyileştirme konusuna da odaklanmıştır.

2008 yılında ISO 9001: 2008 revizyonu yayınlanmıştır. 

ISO 9000:2008’in Yararları

ISO 9000:2008’in sağladığı yararlar şunlardır:

• Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması

• İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij)

• Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farklılık sağlanması

• İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)

• Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması

• Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi

• Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması

• İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması

• İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (altyapının) oluşturulması

• Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması

• Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi

• Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması sağlanır.

Ayrıca;

• Organizasyonun düzenlenmesiyle bütün çalışanların görev yetki ve sorumlulukları belirlenerek çalışanların performansı, motivasyonu ve rahat bir çalışma ortamına sahip olmaları sağlanır.

• Üst yönetime kolay bir yönetim şekli sağlar.

• Zamandan tasarruf sağlar.

• Kalite maliyetlerini düşürür.

• Fire/hurda miktarının azaltılmasını sağlar.

• Çalışanların verimliliğinin arttırılmasını sağlar.

• Hatalı ürün miktarının azaltılmasını sağlar.

• Kaynakların (İnsan, zaman, makine, sermaye) optimum kullanımını sağlar.

• Üretimde ve kârda artış sağlar.

• Pazarda rekabet şansını arttırır.

• Üretim, planlama, zamanında teslimi kolaylaştırır.

ISO 9000:2008 Uygulama Aşamaları:

a) Projeye Başlangıç Hazırlıklarının Yapılması:

Projeyi yürütecek çalışma ekibinin oluşturulması, uygun çalışma ortamı ve şartlarının belirlenmesi, gerekli standard ve kaynakların temini ve çalışma planının oluşturulması bu aşamada gerçekleştirilmektedir.

b) Mevcut Durum Analizinin Yapılması:

Firmanın mevcut durum analizi için ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında değerlendirme yapılarak, yönetime raporlanmaktadır.

c) Gerekli Eğitimlerin Verilmesi:

Kalite Yönetim Sistemi ve proje aşamalarının tanıtılması ve ilgili personelin bilgilendirilmesi maksadıyla INFORM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM tarafından eğitim verilmektedir. Bu kapsamda verilen eğitimler aşağıda tanımlanmıştır:

• ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

• Kalite Sistem Dokümantasyonu Eğitimi

• İç Tetkikçi Eğitimi

• ISO 9001 : 2008 Belgelendirme ve Sistem denetimleri eğitimi

d) Sistem Dokümantasyonunun Hazırlanması:

Gerekli dokümantasyon (Kalite El Kitabi, Organizasyon El Kitabi, Prosedürler, Talimatlar, Formlar, vb.) INFORM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM’in yönlendirme ve gözetiminde hazırlanır.

e) Sistemin Uygulanması:

ISO 9001:2008 standard gereklerine uygunluğu doğrulanan dokümantasyona göre uygulamalar hayata geçirilir. Uygulamalar INFORM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM tarafından incelenerek aksaklıklar belirlenir ve gerekli düzeltme önerileri Müşteri Firma’ya sunulur.

f) INFORM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Gözetiminde İç Tetkiklerin Yapılması:

Sistemin kurulmasını takiben INFORM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM danışmanının gözetiminde oluşturulan iç tetkik ekibi tarafından tetkikler yapılır ve sonrasında sonuçlar üst yönetime rapor halinde sunulur.

g) Belgelendirme Başvurusunun Yapılması:

INFORM DANIŞMANLIK VE EĞİTİM sistemin hazır olduğunu değerlendirdiği takdirde, belgelendirme başvurusu müşteri tarafından ilgili belgelendirme kuruluşuna yapılır

 

Ana sayfa Hakkımızda Danışmanlık Eğitim Tetkik Referanslar Faydalı linkler İletişimKalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2008)
Altı Sigma Danışmanlığı
Risk Analizi
Entegre Sistemler
Çevre Mevzuat Danışmanlığı
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuat Danışmanlığı